Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir Cumulus (1.9.0-b958) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
17/06/2019 08:05
Cumulus realtime NO actualitzat 0:00:23 > 0:00:15
17/06/2019 08:04
Cumulus FTP NO actualitzat 9884:25:19 > 0:05:15
01/05/2018 11:39
Cumulus weather data NO actualitzat 433551:05:03 > 0:05:15
31/12/1969 16:00