Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir Cumulus (1.9.0-b958) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
17/02/2019 22:33
Cumulus realtime Actual 0:00:12 17/02/2019 22:33
Cumulus FTP NO actualitzat 7019:54:06 > 0:05:15
01/05/2018 11:39
Cumulus weather data NO actualitzat 430686:33:50 > 0:05:15
31/12/1969 16:00