Estat de l'estació meteorològicaAquesta web fa servir Cumulus (1.9.0-b958) per a informar de les condicions meteorològiques.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
22/04/2019 07:27
Cumulus realtime Actual 0:00:11 22/04/2019 07:27
Cumulus FTP NO actualitzat 8539:48:13 > 0:05:15
01/05/2018 11:39
Cumulus weather data NO actualitzat 432206:27:57 > 0:05:15
31/12/1969 16:00